Home > Tanks > Olifant Mk.1B

Olifant Mk.1B

Main Battle Tank

Olifant Mk.1B

Olifant Mk.1B

Main Battle Tank

Olifant Mk.1B

Olifant Mk.1B

Main Battle Tank

Olifant Mk.1B

Olifant Mk.1B

Main Battle Tank

Olifant Mk.1B

Olifant Mk.1B

Main Battle Tank

Olifant Mk.1B